Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

IceQueen
4516 9865 500
Reposted fromnutt nutt viasiostra siostra
IceQueen
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamalinowowa malinowowa
IceQueen
Na zmianę ufam i wątpię.
— "Lęki i fobie" Happysad
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viamalinowowa malinowowa
IceQueen
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
IceQueen
IceQueen
IceQueen
IceQueen
IceQueen
IceQueen
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
IceQueen
IceQueen
7640 c840 500
IceQueen
Miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz. Teraz chcę cały czas.
IceQueen
IceQueen
Reposted fromfungi fungi viainzynier inzynier
IceQueen
6247 09a0 500
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik

May 11 2018

IceQueen
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viasiostra siostra
IceQueen
Reposted frommangoe mangoe viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl